Algemene Voorwaarden

Verantwoording en eigen risico:
 • Alle opdrachten van cliënt aan Permanente make-up worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.
 • Door opdracht te geven aan Permanente make-up  Face Facts & Style verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.
 • Door opdracht te geven aan Permanente make-up Face Facts & Style tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis,allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen. Huisdieren zijn niet toegestaan (Ggd regel)
 • Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is.
 • Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een IC (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.
 • De vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven behandelen wij niet.
Aansprakelijkheid:
 • Cliënt geeft een opdracht aan Permanente make-up Face Facts & Style hierbij verklaart permanente make up Face Facts & Style.dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Permanente make up Salon kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken.
 • Ondanks dat Permanente make-up salon Face Facts en Style haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
 • Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 6 á 8 weken maar uiterlijk binnen 3 maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.
 • Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl Permanente make-up salon Face Facts & Style dit (medisch) niet verantwoord vind mag permanente make-up salon deze nabehandeling weigeren.
 • Permanente make-up Salon Face Facts & Style is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Permanente make-up Salon Face Facts & Style niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
 • Permanente make-up Salon Face Facts & Style is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.
 • Voor het geval Permanente make-up SalonFace Facts & Style aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Permanente make-up Salon voor de desbetreffende levering  en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.
 • Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Permanente make-up Salon Face Facts & Style ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
 • In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.
Betaling:
 • Permanente make-up Salon Face Facts & Style vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de voorraad strekt of in de aangegeven looptijd.
 • De cliënt dient voor aanvang van de behandeling de behandeling te voldoen contant/ per pin./overschrijving
 • Bij alle behandelingen vragen wij niet terugvorderbare reserveringskosten die later bij eindbedrag in mindering worden gebracht. U kunt 48uur vooraf uw afspraak in onze agenda kosteloos verzetten. Gebeurt dat daarna, dan moeten wij helaas om onze kostbare tijd te dekken, volledig bedrag incasseren.
Garantie:
 • Permanente Make-up Salon Face Facts & Style gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.
 • Permanente make-up Salon Face Facts en Style is GGD gecertificeerd waardoor u als opdrachtgever gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen uitgevoerd wordt.